A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Fotogalerie

Oslavy 650 let obce 4.7.2021

V neděli 4. července 2021 Rakov oslavil 650 let od své první písemné zmínky.

Rakov oslavil 650 let od své první písemné zmínky

Historie naší vesnice se začala psát ve druhé polovině 14. století v době vlády otce vlasti Karla IV., v době, kdy země Koruny české prožívaly svůj největší vzestup pozdního období středověku. V tomtéž roce mimo jiné město Ostrava začalo budovat své městské hradby či Byzantská říše se stala vazalem říše Osmanské.

            Dle kronik a pověstí naše vesnice od pradávna nese jméno podle raků, kteří se zde vyskytovali v hojném počtu. V první písemné zmínce je její jméno psáno Racowe, později Rakowe a pak Rakow. Od roku 1872 je již uváděn dodnes užívaný název Rakov. Počátky osady Rakov nepochybně souvisejí se slovanskou kolonizací „Záhoří“. První písemná zmínka o naší vesnici je z roku 1371 a týká se jejího prodeje spolu se sousedními vesnicemi, kdy prodávajícím byl Jan z Dobrotic a kupujícím pan Vok z Kravař. Tím se naše obec stala součástí rozsáhlého helfštýnského panství.

Rakovští si připomněli 6,5 století existence své vesnice, která představuje 6,5 století žití a budování, která napsala množství obyčejných lidských příběhů, přesto každý z nich v sobě ukrýval radost, naději, touhu či smutek. Jen málo z nás si dovede představit, co vše se za tuto dobu seběhlo a událo, kolik lidských životů proteklo naší vesnicí.

650 let je úctyhodný „věk“ a zaslouží si pořádnou oslavu, kterou představitelé obce naplánovali na neděli 4. července 2021. Od rána se do areálu výletiště v Rakově scházeli a sjížděli nejen místí obyvatelé, ale i rodáci a hosté. Do naší obce zavítali hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, Ing. David Krmášek z odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje, radní Olomouckého kraje Ing. Radim Sršeň a senátorka Parlamentu ČR MUDr. Jitka Chalánková. Svou návštěvou nás poctili představitelé obcí Mikroregionu Záhoran včele s manažerkou Mikroregionu Ing. Pavlou Krbálkovou a zástupci spřízněného hasičského sboru z Paršovic.

Čekání na začátek slavnostního programu zpříjemňovala přítomným dechová hudba Hustopeče nad Bečvou. Úvodní slovo patřilo starostovi obce panu Vojtěchu Skácelovi, který přivítal všechny přítomné a přednesl svůj projev k této slavnostní příležitosti. Program pak zahájila slavnostní mše svatá, kterou soužil farář naší farnosti otec Vratislav. Hudební doprovod zajistila opět dechová hudba Hustopeče nad Bečvou.

Po slavnostním obědě následoval odpolední kulturní program, který zahájily děti z místní mateřské školy, které pod vedením paní učitelek převedly pásmo písniček a tanců. Na závěr přednesly básničku ušitou Rakovu na míru, která vykouzlila nejednomu přítomnému na tváři úsměv.

Dalším bodem programu bylo vystoupení souboru Šimon ze Všechovic, který zatančil Hanáckou besedu, valčíkové tance, Záhorské tance v kruhu a také Záhorské tance v řadě. Poté patřil parket spolku historického šermu Salva Quardia z Olomouce. Jeho členové se zabývají obdobím baroka, zvláště dobou třicetileté války. Předvedli secvičenou elitní jednotku švédských mušketýrů, včetně ukázky šermu a střelby z mušket, která mnohé překvapila svou hlučností.

Celé odpoledne byl připraven doprovodný program. Ten byl orientovaný především na děti, které mohly dovádět ve skákacím hradu, jezdit na ponících, vyrobit znak Rakova ve výtvarné dílničce s paními učitelkami z mateřské školy a nejen ony mohly navštívit stánek BESIP, kde probíhal projektový den KRPŠ MŠ Rakov.

Mnozí netrpělivě čekali na avizované vystoupení hranické skupiny ABBA revival, která ve své show zahrála ve dvou částech většinu skladeb této známé švédské skupiny. Hudba této nadčasové skupiny jistě potěšila všechny generace a některé účastníky oslav přitáhla na parket.

Následovala ukázka mažoretkového a méně známého twirlingového sportu. Zavítala k nám Zuzka Stříbrská z Prahy, která má v sousedních Býškovicích babičku a vzala s sebou i svého kamaráda Matyho. Tito dva sportovci mají na svém kontě řadu titulů mistrů a vicemistrů republiky i světa. Jejich ukázky měly velký úspěch a jistě byly pro některé děti inspirací.

Na závěr programu potěšila především starší ročníky cimbálová muzika Valašsko z Valašského Meziříčí, která pod vedením primáše Vojtěcha Gerly zahrála písně nejen valašské, ale i písničky z Moravy, Slovenska a jiných regionů.

Oslavy 650 let obce Rakov zakončil ve 22 hodin slavnostní ohňostroj, po kterém se zúčastnění rozešli do svých domovů po prosluněném dni stráveném v příjemné společnosti.

Na přípravách a samotném průběhu oslav se podílelo nejen zastupitelstvo obce, ale i členové kulturní komise a spolků a celá řada dobrovolníků z řad rakovských občanů. Díky těmto lidem se podařilo uspořádat oslavy na vysoké úrovni a mohly tak slavit velký úspěch, který mnozí z nás v této době ani nečekali. Ještě jednou díky všem.


Vytvořeno: 12. 5. 2022
Poslední aktualizace: 12. 5. 2022 15:11
Autor: Správce Webu