A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Mateřská škola Rakov, Rakov 28 

Tel: 736 44 92 91    email: matskol.rakov@centrum.cz

www.rakov.cz

 

Obecná charakteristika školy a podmínky vzdělávání

Naše mateřská škola se nachází v centru obce Rakov, nedaleko zastávky městské hromadné dopravy a původně zde byla základní škola. V roce 2004 prošla budova velmi rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2016 byla vyměněna všechna okna, položena nová podlaha ve třídě, všechny prostory jsou nově vymalovány. Děti mají k dispozici nový nábytek ve třídě, v ložnici i v šatně. Mateřská škola je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Rakov.

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hod. do 16.00 hod.

 

 Věcné podmínky:

     Budova školy je jednopatrová, prostory mateřské školy se však nachází pouze v přízemí, kde je třída, jídelna, ložnice, umývárna, WC, šatna pro děti i zaměstnance, kancelář ředitelky MŠ a nově vybudované bezbariérové WC i umývárna. Škola má jednu třídu s maximální kapacitou 28 dětí.

Ve třídě jsou tři učitelky, z nichž jedna pracuje na zkrácený úvazek. Tyto pedagogické pracovnice vzdělávají děti po celou dobu jejich docházky.

Třída i ostatní prostory mateřské školy jsou prostorné, barevné, působí vesele a příjemně. Výhodou je bezbariérový přístup ve všech prostorách školy.

     Zařízení ve třídách je vybaveno tak, aby bylo účelné a vyhovovalo pedagogickým a hygienickým normám. Jeho uspořádání umožňuje skupinové a individuální činnosti. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí odpovídají antropometrickým požadavkům dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vše je přizpůsobeno věkové skupině dětí, které v ní pobývají. Hračky a pomůcky jsou umístěny v plastových kontejnerech  a ve skříňkách tak, aby s nimi mohly děti samostatně manipulovat. Jsou přehledně uspořádány, děti se v nich dobře orientují a udržování pořádku je pro ně snadnější.  

Třída je vybavena centry denních aktivit, ve kterých děti rozvíjí výtvarné, pracovní, hudební, čtenářské a IT dovednosti.  Mají možnost experimentovat v nově vzniklém badatelském centru a rozvíjet námětové hry při aktivitách v kuchyňce a kadeřnictví.  Třída je rovněž vybavena relaxačním koutkem se sedací soupravou, kde si děti mohou hrát i odpočívat. Zajímavé je pro děti polytechnické centrum, kde mohou pracovat s opravdovým nářadím a přírodním materiálem. 

Hračky, učební pomůcky a další věcné zařízení jsou průběžně doplňovány. Třídu také využíváme k pohybovým hrám, ke cvičení a dalším aktivitám. Celé uspořádání třídy podporuje v dětech  samostatnost, tvořivost a spoluzodpovědnost za  udržování příjemného prostředí.

Šatna dětí je vybavena samostatnými věšáky a poličkami, kde mají děti uloženy své oblečení. Obuv děti odkládají do polic ve vstupní chodbě. Nachází se zde nástěnky a závěsné šňůry, na kterých vystavujeme výtvarné práce a grafické listy, na poličkách jsou trojrozměrné práce dětí.  Zde si rodiče mohou přečíst, jak s dětmi pracujeme a seznámit se s akcemi školy i s výsledky výchovně vzdělávací práce.

K MŠ patří školní rozlehlá zahrada, na které děti velmi rády pobývají. Je zde upravovaný trávník, stromy a keře. K pohybovým a relaxačním činnostem mohou děti využívat pískoviště, houpačku, skluzavku, dřevěnou pohyblivou lávku, plastový domeček a dřevěné posezení. Součástí zahrady je zahradní domek, ve kterém se nachází množství hraček pro děti. Zahrada je uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin ulice – je místem klidu, přiměřeně zastíněna.

V rámci enviromentální výchovy jsme ve spolupráci s rodiči na školní zahradě vybudovali hmyzí domeček, ve kterém děti pozorují různé druhy hmyzu, vytvořili jsme společně louku pro motýly a vyvýšené záhonky, o které děti pečují. Starají se zde o kytičky a zeleninu. Nově mají děti k dispozici také vrbový domeček.

Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů. Osvětlení a vytápění tříd je pravidelně učitelkami kontrolováno. Okna jsou vybavena žaluziemi, které v létě umožňují zastínění tříd před přímým sluncem a ochrannými sítěmi proti hmyzu.

  Životospráva:

     Strava je do mateřské školy dovážena z MŠ a ZŠ Opatovice a skladba jídelníčku odpovídá požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti mají denně na jídelníčku ovoce nebo zeleninu.

Ve třídě mají na určeném místě celý den k dispozici vodu, čaj nebo šťávu, mohou se samy kdykoliv napít, obsluhují se samy. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly pro ně neznámé jídlo. Při jídle je důležitá pohodová atmosféra, děti se mohou spolu tiše bavit, pomalejší děti mají na jídlo dostatek času.

Během dne se snažíme zajistit dětem pravidelný rytmus a řád, který je ale dostatečně flexibilní, aby umožnil reagovat na potřeby dětí a změny aktuální situace. Rodiče mohou děti přivádět do MŠ podle svých potřeb, doporučujeme však příchod do 8.00 hod., aby děti nepřicházely o nabízené aktivity. Děti, které mají povinné předškolní vzdělávaní přichází do MŠ do 8.00.

Doba pobytu dětí venku a jeho program je přizpůsobován aktuálním změnám ovzduší. Umožňujeme dětem při vhodných povětrnostních podmínkách pobývat v dopoledních hodinách dostatečně dlouho venku, v letních měsících pobývají na zahradě delší dobu, přeřazujeme na zahradu i některé aktivity, jako je cvičení, malování apod. Učitelky se snaží dodržovat čas odchodu  a nezkracovat dobu pobytu venku.

Ve třídě mají děti možnost volného pohybu. Mohou uspokojovat svou individuální potřebu volného pohybu, nářadí a náčiní pro pohybové aktivity si mohou půjčit. Učitelky se snaží omezovat dobu sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou dobu. Důsledně respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem, které mají malou potřebu spánku (věk dítěte nerozhoduje), po krátkém odpočinku na lehátku umožní učitelka vybrat si spontánní činnost – s ohledem na ostatní spící děti. Mají možnost pokračovat ve třídě v aktivitách, které dopoledne nestačily, popř. si vybrat činnosti jiné. K odpočinku během dne mají děti ve třídě relaxační koutek s molitanovým křeslem.

Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim (viz. adaptační program) ve spolupráci s rodinou.

Chování učitelek i ostatního personálu mateřské školy odpovídá zásadám zdravého životního stylu, poskytují tak dětem přirozený vzor.
 

 Psychosociální podmínky:

     Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou, příznivou atmosféru, děti i dospělí by se zde měli cítit spokojeně, jistě a bezpečně. Děti se mohou s důvěrou obracet na všechny zaměstnance se svými dotazy a přáními. Zaměstnanci se k sobě chovají otevřeně, mají příležitost prožít uspokojení z práce.

Rodiče nových dětí mají možnost využít systém adaptace, mohou pobývat s dítětem v MŠ tak dlouho, jak potřebují. Učitelky se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a aktivně napomáhají v jejich uspokojování. Učitelka uplatňuje vůči dětem požadavky, které jsou věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Pomalejší děti mají možnost dokončit v klidu činnost ve svém tempu, učitelky respektují osobní psychomotorické tempo dětí. Všechny děti by v přístupu učitelky i ostatních pracovnic MŠ měly zažívat pocit bezpečí, jistoty, přijetí, sounáležitosti, důležitosti pro skupinu a také pocit úspěchu. Děti mají ve třídě rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován. Učitelky neporovnávají výkon ani chování jednotlivých dětí navzájem. Mezi dospělými i  dětmi je atmosféra vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti.

Děti se samy podílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě i pravidel v jednotlivých centrech denních aktivit. Učitelka na děti působí, aby je přijaly za své. Preferuje dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy, všímá si neformálních vztahů dětí ve třídě (prevence šikany apod.).
Projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná, empatická a ochotná dětem naslouchat. Snaží se vyhnout jakékoliv manipulaci s dítětem (i laskavými pobídkami)  a zbytečnému organizování dětí. Nepodporuje ve třídě soutěživou atmosféru, vede děti ke kooperaci.

      Učitelky při plánování činností uplatňují pedagogický styl s nabídkou – zapojují děti, umožňují jim spolurozhodovat. Vzdělávací obsah (nabídka aktivit ve třídních vzdělávacích plánech) odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Učitelka dává dětem příležitost podílet se na rozhodnutích, která se týkají jich samotných. Nároky na děti učitelka diferencuje podle mentálního, ne podle kalendářního věku.

Při hodnocení používá učitelka prostředky pozitivní motivace (věcnou zpětnou vazbu, posilování, povzbuzování, ocenění dítěte). Vyhýbá se paušálním pochvalám, ale i odsouzení.
Dospělí se snaží chovat důvěryhodně a spolehlivě, jejich projev je autentický. 

Řízení mateřské školy:

Všichni zaměstnanci mateřské školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Všichni pracovníci znají své kompetence (viz pracovní náplně). Je vytvořen funkční informační systém (vnitřní i vnější pro rodiče) formou nástěnek, webových stránek i během osobního kontaktu s učitelkou. Zaměstnanci mají možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Všichni se mohou spoluúčastnit  na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Práce všech pracovníků je průběžně hodnocena. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci jsou zapojováni také rodiče dětí. 
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Učitelky i rodiče přicházejí s podněty a nápady k rozvíjení programu školy. Školní vzdělávací program je tvořen ve spolupráci celého týmu mateřské školy, zaměstnanci si uvědomují osobní odpovědnost za naplňování tohoto programu.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem  a dalšími orgány státní správy, Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Hranicích, Domem dětí a mládeže v Hranicích, Střední lesnickou školou, Střední zdravotnickou školou, Plovárnou Hranice, Policií ČR Hranice, Ornitologickou stanicí Přerov, Svíčkárnou Rodas Olomouc, Mobilním hospicem Strom života,   i ostatními subjekty a MŠ v okolí. Navázali jsme také spolupráci s knihovnou v Rakově a Dětským centrem, které vzdělává děti s různým postižením.


Naše děti během školního roku navštěvují kurz plavání, s dětmi s vadou řeči pracuje pravidelně logopedický asistent. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou mj. připravovány na školní docházku Metodou dobrého startu. Navštěvujeme dopravní hřiště v Hranicích, kde děti získávají základy dopravní výchovy.

Připravujeme spoluprácis dalšími institucemi: Ekoltes Hranice, Divadlo Olomouc, Nový Jičín a Ostrava, Skanzen Rožnov pod Radhoštěm, ZOO Olomouc i Zlín).

V případě zájmu nabízíme přednášky pro rodiče (dětský psycholog, klinický logoped, pedagogové ZŠ, psychoterapeut, speciální pedagog…)

     
Personální a pedagogické zajištění:

Pedagogické pracovnice:

Ředitelka školy: Mgr. Martina Juřicová

Učitelka: Bc. Marie Špačková

                Anna Zdráhalová

Asistent pedagoga:  Mgr. Kateřina Nováková

Školní asistent: Mgr. Kateřina Nováková

                                    Anna Zdráhalová

Provozní zaměstnanci:

školnice: Anna Zdráhalová

výdejna stravy: Světlana Vincker

 

     Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. 
Pedagogický sbor (pracovní tým učitelek) funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, učitelky se zúčastňují odborných seminářů, získané poznatky přenášejí do kolektivu a využívají je v praxi.
     Ředitelka sleduje a podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek (i své vlastní), snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání učitelek.

Pracovní doba pedagogů je organizována s ohledem na zajištění optimální pedagogické péče při všech činnostech s dětmi. Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly, uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný pedagogický přístup.

            Všechny pracovnice školy neustále usilují  o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými pravidly,  pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.