A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Významné projekty Olomouckého kraje

Rok 2016

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 261.000,- Kč na akci "Výměna oken v MŠ Rakov".

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2017

V roce 2017 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 ve výši 30.000,-Kč na akci:

"Sjezd rodáků a přátel obce Rakov 2017."

V roce 2017 byla ještě poskytnuta individuální dotace na výstavbu požární zbrojnice v obci Rakov od Olomouckého kraje ve výši 163 000,- Kč.

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2018

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč na " opravu požárního automobilu FORD TRANSIT 350M".

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 332 598,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zlepšení kvality života venkovských oblasí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je určena na akci" Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov".

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2019

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JDSH obcí Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 500,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Významná výročí obce Rakov v roce 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Opravu vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů kulturního domu Rakov z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 455 000,- Kč.

Obsah

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Rakov

platná pro školní rok 2020/2021

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání...

Kapacita Mateřské školy Rakov, okres Přerov, je ve zřizovací listině stanovena na 28 míst.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy.

Pro školní rok 2020/2021 se počítá s cca 4 – 6 ti volnými místy.

 

Vzhledem k nařízení MŠMT ze dne 3. 4. 2020 proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Vyplněné Žádosti o přijetí mohou rodiče zasílat poštou,
e - mailem, datovou schránkou nebo vhodit do schránky MŠ od 2. 5. do 16. 5.2020.
Na zaslané Žádosti po tomto datu nebude brán zřetel.

 

Tento termín bude uveřejněn na webových stránkách mateřské školy, bude vyhlášen obecním rozhlasem a vyvěšen na vývěskách u OÚ Rakov.

 Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst
v mateřské škole, postupuje ředitelka školy při posuzování žádostí o přijetí dítěte podle následujících kritérií:

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Rakov

platná pro školní rok 2020/2021

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.

2. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Kritérium                                                                                    Body

 

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Rakov           50

 

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

Dosažení 2 let věku do 31.8.2020

0

Dosažení 3 let věku do 31.8.2020 

10

Dosažení 4 let věku do 31.8.2020

20

Dosažení 5 let věku do 31.8.2020 (pro případ odkladu školní docházky)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti.

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 *          Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

**        Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí
k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Upozornění:

1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. od 2. 5. do 16. 5. 2020.

2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!!!

4. Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte stáhnout na webových stránkách www.rakov.cz
(Mateřská škola/Informace pro rodiče / Zápis do MŠ). 

5. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány do 16. května 2020.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání
(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na vstupních dveřích mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno do vlastních rukou.

 

V Rakově 4. 4. 2020

                   
Mgr. Martina Juřicová, ředitelka MŠ