A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

3. Pojmenování (název) životní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

4. Základní informace k životní situaci

Lidé, kteří pobírají nemocenské, jsou ze zákona povinni umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále též "kontrola dodržování režimu").

Kontroly dodržování režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, příp. i o víkendu.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále jen "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále jen "MSSZ Brno") pověřenými zaměstnanci.

V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, kromě OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, i zaměstnavatel. Ten má rovněž právo požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno o provedení kontroly dodržování režimu svého zaměstnance, která ji do 7 dnů provede, a záznam o provedení kontroly dodržování režimu při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce poté zašle zaměstnavateli, ošetřujícímu lékaři i dočasně práce neschopnému pojištěnci.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, resp. dočasně práce neschopní pojištěnci, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nedodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec poruší ošetřujícím lékařem stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplní povinnost nezbytné součinnosti při kontrole dodržování režimu (označení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti potřebnými údaji, tzn. označení zvonku, schránky či bytu), může mu příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno nemocenské dočasně snížit, zcela odejmout nebo může být pojištěnci uložena pokuta (např. za nesdělení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři nebo uvedení neexistující adresy) až do výše 20 000 Kč. Prokáže-li se, že k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce skutečně došlo, zahájí příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

Zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr zaměstnance, u kterého v prvních 14 kalendářních dnech nemoci zjistí, že porušuje léčebný režim v době dočasné pracovní neschopnosti. Jedná se o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně podle zákoníku práce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce může dát:

  • ošetřující lékař,

  • zaměstnavatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zdržovat se v místě pobytu uvedeném na tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen "RDPN") a dodržovat ošetřujícím lékařem pevně stanovený rozsah a dobu vycházek v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.

Rozsah vycházek může činit nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Výjimku tvoří případy, kdy je ošetřujícím lékařem z důvodu závažného zdravotního stavu nebo probíhající intenzivní léčby povoleno, aby si pojištěnec rozsah a dobu vycházek určoval individuálně, toto je však možné po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění. Volný režim vycházek je možné povolit nejvýše na dobu 3 měsíců, v odůvodněných případech opakovaně.

Při vlastní kontrole jsou pojištěnci povinni předložit II. díl RDPN - Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, do kterého jim zaměstnanec OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pověřený kontrolou dodržování režimu zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis, a zároveň prokázat svou totožnost.

V případě, že zaměstnanec OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pověřený kontrolou dodržování režimu nezastihne pojištěnce v místě pobytu uvedeném na RDPN, nechá na místě tiskopis Oznámení o kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; ten mj. obsahuje poučení o povinnosti dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den za účelem jeho vyjádření se k nepřítomnosti dočasně práce neschopného pojištěnce v místě pobytu v době trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Následně je třeba dostavit se s tímto tiskopisem k podání vysvětlení (popř. tiskopis s vysvětlením doručit) na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. V případě, že byl pojištěnec již ošetřujícím lékařem uznán práce schopným, sdělí tuto skutečnost příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno taktéž prostřednictvím tohoto tiskopisu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V době trvání dočasné pracovní neschopnosti je možné změnit místo pobytu pojištěnce v rámci České republiky s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, a to pouze na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce.

O změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v rámci pevně stanoveného rozsahu a doby vycházek (povolení vycházek nebo změna doby vycházek) rozhoduje ošetřující lékař.

Individuální rozsah vycházek může povolit ošetřující lékař jen po předchozím písemném souhlasu lékařské posudkové služby příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. O souhlas lékařské posudkové služby příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno žádá ošetřující lékař.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kontroly dodržování režimu provádí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, kteří se prokazují oprávněním ke kontrole dodržování režimu průkazem s fotografií.

Místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pro provádění kontroly dodržování režimu se řídí místem pobytu pojištěnce v době dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař na základě sdělení pojištěnce uvede na příslušném díle RDPN.

Případné projednávání při podezření na porušení dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnění povinnosti nezbytné součinnosti ke kontrole dodržování režimu pojištěncem je řešeno na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v řízeních ve věcech nemocenského pojištění se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud toto sídlo je shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatelem nemá mzdovou účtárnu; pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno místem mzdové účtárny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při vlastní kontrole je nutné předložit:

  • II. díl tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,

  • občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce (tzv. individuální rozsah vycházek) nebo žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce z důvodu pobytu v cizině je možno využít tiskopis, který naleznete v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ošetřující lékař je povinen nahlásit na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno změnu režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nejpozději následující pracovní den.

V případě podání podnětu ke kontrole dodržování režimu od zaměstnavatele je příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno povinna provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dočasně práce neschopný pojištěnec je povinen dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři lékařské posudkové služby příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti.

Dále je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen předem informovat zaměstnavatele o změně místa pobytu v období prvních 14 kalendářních dnů trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti, popř. také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti nadále náleží započitatelný příjem.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro tuto životní situaci neexistuje zvláštní elektronická služba.

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.