A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Mimosoudní řešení sporu, mimosoudní vyrovnání

3. Pojmenování (název) životní situace

Mimosoudní řešení sporu, mimosoudní vyrovnání

4. Základní informace k životní situaci

Strany mohou vyřešit své spory neformální cestou samostatně, prostřednictvím svých právních zástupců nebo jiných prostředníků; není-li to možné, mohou využít některého z níže uvedených postupů.

Mediace

Mediace je postup mimosoudního řešení sporu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi stranami konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Výhodou využití mediace bývá časová úspora (ve srovnání s délkou soudního projednání věci) a často i finanční úspora (ve srovnání s náklady vynakládanými na soudní projednání věci).

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci.

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady (ve srovnání s běžným soudním řízením) považováno za jeho největší výhody.

Rozhodčí řízení se v praxi používá především v obchodních sporech.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

V přeshraničních sporech mezi spotřebiteli a podnikateli z jiných členských států Evropské unie, Norska a Islandu pomáhá se zprostředkováním dohody Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které je součástí sítě evropských spotřebitelských center ECC-net.

Pro oblast sporů mezi spotřebiteli a podnikateli obecně bude v nejbližší době zaveden mechanismus konciliace u České obchodní inspekce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci jsou oprávněny jednat primárně strany sporu - fyzické a právnické osoby.

V zahájeném soudním řízení, je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců; pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti předseda senátu; po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mimosoudní řešení sporů vychází z dobrovolnosti; vyžaduje společnou vůli stran sporu k využití některého z těchto postupů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Mediace

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace; smlouvou o provedení mediace je písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace.

Smlouva o provedení mediace musí obsahovat alespoň: a) označení stran konfliktu, b) jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa podnikání mediátora, c) vymezení konfliktu, který je předmětem mediace, d) výši odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popř. ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně, e) dobu, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, nebo jestliže je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu.

Rozhodčí řízení

Rozhodčí smlouvou se strany mohou zavázat k tomu, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.

Rozhodčí smlouva se může týkat jednotlivého již vzniklého sporu, nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů.

Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně.

Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci, který je příslušný k projednání sporu na základě rozhodčí smlouvy.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Spotřebitel, který sám není schopen vyřešit přeshraniční spor s obchodníkem z jiné země Evropské unie, Norska nebo Islandu, se může obrátit s podnětem na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika; to se pokusí zprostředkovat smírné mimosoudní řešení sporu.

Podrobné instrukce, jak podnět zaslat, jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského spotřebitelského centra Česká republika.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Mediace

K mediaci je vhodné využít služeb zapsaných mediátorů, jejichž seznam naleznete na portálu Justice.cz (vyhledávač umožňuje nalezení mediátora dle různých kritérií, mezi které patří lokalita působnosti či věcné zaměření mediátora - např. rodinné právo či obchodní spory).

Je-li mediace úspěšná a vede k uzavření mediační dohody, strany konfliktu mohou její obsah následně nechat u notáře vtělit do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo u soudu do soudního smíru.

Rozhodčí řízení

Rozhodovat spor bude jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud dle určení v rozhodčí smlouvě.

V režimu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodcem může být občan České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně svéprávný, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

V přeshraničních sporech mezi spotřebiteli a podnikateli z jiných členských států Evropské unie, Norska a Islandu se mohou spotřebitelé obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (český článek sítě evropských spotřebitelských center ECC-net).

V brzké době bude pro oblast sporů mezi spotřebiteli a podnikateli zajišťovat mechanismus konciliace Česká obchodní inspekce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Nevyplněno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při uzavírání smluv (např. rozhodčí smlouva, smlouva o provedení mediace) může být potřebný průkaz totožnosti.

V rámci kteréhokoli postupu mimosoudního řešení sporu bude pro stranu praktické, aby byla schopna předložit doklady (důkazní prostředky) pro doložení svých tvrzení - zvláště to samozřejmě platí pro rozhodčí řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Stížnost Evropskému spotřebitelskému centru Česká republika lze podat mj. prostřednictvím následujícího formuláře - "Formulář pro přeshraniční spotřebitelskou stížnost".

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Mediace

Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů; hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií.

Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů.

Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem.

Nařídil-li soud účastníkům řízení první setkání s mediátorem a nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna stanovená prováděcím právním předpisem (dle vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora, činí aktuálně výše odměny 400 Kč - za každou započatou hodinu); tuto odměnu hradí strany konfliktu rovným dílem.

Rozhodčí řízení

Odměna rozhodce je věcí smluvního ujednání mezi stranami sporu a rozhodcem.

Profesionální rozhodci a stálé rozhodčí soudy mívají stanoveny sazebníky odměn, podle kterých nabízejí své služby.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Služby sítě evropských spotřebitelských center ECC-net jsou bezplatné, stejně tak bude bezplatný i postup konciliace u České obchodní inspekce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Mediace

Průběh mediace závisí na stranách konfliktu a mediátorovi; smlouva o provedení mediace musí obsahovat ujednání o době, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že mediace má probíhat po dobu neurčitou.

Časové omezení ze zákona platí v případě, kdy soud nařídí první setkání s mediátorem (viz bod 05).

Rozhodčí řízení

Tuto otázku může upravovat rozhodčí smlouva, popř. vnitřní předpisy stálých rozhodčích soudů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V případě mediace - druhá strana (další strany) sporu a mediátor.

V případě rozhodčího řízení - druhá strana (další strany) sporu a rozhodce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nabízí rozhodčí řízení on-line; jde o nový způsob vedení rozhodčího řízení, který je vhodný především při řešení jednodušších obchodních sporů.

Celý proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů od podání žaloby elektronicky včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Mediace

Výsledkem mediace není rozhodnutí orgánu veřejné moci a neuplatní se zde žádné opravné prostředky.

Výsledkem mediace může být uzavření mediační dohody mezi stranami konfliktu; není-li mediace úspěšná, nic nebrání stranám obrátit se na soud, popř. jiný orgán veřejné moci dle povahy případu.

Rozhodčí řízení

Strany se mohou dohodnout v rozhodčí smlouvě, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou přezkoumán jinými rozhodci; nestanoví-li rozhodčí smlouva jinak, musí být žádost o přezkoumání zaslána druhé straně do 30 dnů ode dne, kdy byl straně žádající o přezkoumání doručen rozhodčí nález.

Soudní kontrola rozhodčích nálezů je velmi omezená a nezahrnuje posuzování věcné správnosti nálezu.

Soud zruší na návrh kterékoliv strany rozhodčí nález ve výjimečných situacích, kdy je dána některá závažná vada nálezu stanovená v zákoně (mj. byl-li nález vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu nebo je-li rozhodčí smlouva z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje).

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Výsledkem těchto postupů není rozhodnutí orgánu veřejné moci a neuplatní se zde žádné opravné prostředky.

Není-li postup mimosoudního řešení sporu úspěšný, nic nebrání stranám obrátit se na soud, popř. jiný orgán veřejné moci dle povahy případu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Mediace

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, upravuje některé správní delikty zapsaných mediátorů a osob, které se za ně neprávem vydávají, a stanoví za ně sankce.

Sankce za porušení mediační dohody upraveny nejsou; mohou vyplynout z obsahu konkrétní mediační dohody (např. smluvní pokuta).

Je-li dohoda vtělena do podoby notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nebo do soudního smíru, může při nesplnění dohody povinnou stranou oprávněná strana podat návrh na výkon rozhodnutí.

Rozhodčí řízení

Při nesplnění povinnosti vyplývající z pravomocného rozhodčího nálezu povinnou stranou oprávněná strana může podat návrh na výkon rozhodnutí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Mediace

Informace o mediaci lze nalézt na internetových stránkách Asociace mediátorů České republiky, příp. na internetových stránkách jednotlivých zapsaných mediátorů.

Rozhodčí řízení

Informace o rozhodčím řízení lze nalézt na internetových stránkách Asociace rozhodců České republiky nebo na internetových stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mechanismy mimosoudního řešení sporů pro spotřebitelské spory

Informace o mechanismech mimosoudního řešení sporů ve vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce a Evropského spotřebitelského centra Česká republika.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

05.11.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.