A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

3. Pojmenování (název) životní situace

Podmínky pořádání zotavovací akce pro děti

4. Základní informace k životní situaci

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že se ho účastní mladiství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která pořádá zotavovací akci, starší 18 let (dále jen "pořádající osoba").

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořádající osoba je povinna zajistit umístění zotavovací akce, její zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem, a dále dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upravuje prováděcí právní předpis.

Prováděcí právní předpis také stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené tímto prováděcím právním předpisem.

Dále je pořádající osoba povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví:

 • termín a místo konání akce,

 • počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,

 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a

 • způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

Pokud není zásobování pitnou vodou zajištěno z veřejného vodovodu nebo z jiného oficiálního zdroje pitné vody, musí být součástí ohlášení i protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Pořádající osoba také zajistí doklady o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se zotavovací akce a o zdravotní způsobilosti osob činných na zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník (podrobnosti jsou uvedeny v bodě 10), a dále péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vytipujte vhodné místo nebo objekt pro zotavovací akci; zjistěte, zda jsou zde splněny požadavky uvedené v bodě 06, a jeden měsíc před zahájením tuto zotavovací akci ohlaste příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušné krajské hygienické stanici).

Zotavovací akci můžete ohlásit osobně, písemně nebo elektronicky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, to znamená na územní pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktujte pracovníky oddělení hygieny dětí a mladistvých místně příslušného územního pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

Umístění zotavovací akce lze konzultovat (z hlediska možných rizik) i s pracovníky hasičského záchranného sboru příslušného kraje.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pořádající osoba zašle nebo předloží místně příslušné krajské hygienické stanici ohlášení dle bodu 06, včetně příp. protokolu o kráceném rozboru jakosti pitné vody.

Při konání zotavovací akce musí mít dítě účastnící se zotavovací akce doklad o zdravotní způsobilosti; zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Dalším dokladem je písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Fyzické osoby účastnící se zotavovací akce jako dozor nebo zdravotník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé; zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; tato povinnost se nevztahuje na zdravotnické a pedagogické pracovníky.

Osoby činné při stravování musí splňovat podmínky pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj. musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví; zdravotní průkaz vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb; vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou prohlídku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář k ohlášení zotavovací akce orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoven.

"Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě" je uveden v příloze č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek k ohlášení zotavovací akce není stanoven.

Zpoplatněno je vydání posudku o zdravotní způsobilosti; výši poplatku určuje lékař, který posudek vydává.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zotavovací akce se musí ohlásit jeden měsíc před jejím zahájením.

Orgán ochrany veřejného zdraví bere ohlášení o zotavovací akci na vědomí a dále se k ní nevyjadřuje; pouze v případě, že k místu a způsobu konání zotavovací akce zaujme negativní stanovisko, zahájí správní řízení k vydání rozhodnutí o zákazu konání zotavovací akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Nepřímým účastníkem může být majitel pozemku nebo zařízení, kde se zotavovací akce pořádá, a vlastník nebo provozovatel zdroje pitné vody.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Zajistit příslušné doklady (posudky a prohlášení) od dětí a fyzických osob účastnících se zotavovací akce.

 • Zajistit umístění zotavovací akce, její zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými požadavky upravenými vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů; dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které rovněž upravuje vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (tato vyhláška v příloze č. 1 také stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů).

 • Přijmout na zotavovací akci jen dítě, které je zdravotně způsobilé.

 • Jako vedoucí (dozor) a zdravotníka přijmout jen osoby k této činnosti zdravotně způsobilé.

 • Zajistit, aby všechny osoby činné ve stravování splňovaly předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj. musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a vlastnit zdravotní průkaz.

 • Zajistit základní péči o zdraví všech účastníků akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených příslušnými právními předpisy, včetně kontroly dodržování zásad osobní hygieny u osob činných ve stravování, způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská nebo porodní asistentka, student lékařství po ukončení třetího ročníku, a fyzická osoba, která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci.

 • Zajistit účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných ve stravování, při převzetí posudků a prohlášení o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných na zotavovací akci, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce; pořízení výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal; vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení zotavovací akce zákonným zástupcům dítěte a fyzickým osobám činným na zotavovací akci.

 • Zajistit vedení zdravotnického deníku, seznamu účastníků, prohlášení a výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných na zotavovací akci a následné uchování těchto dokumentů po dobu šesti měsíců od skončení zotavovací akce.

 • Informovat osobu, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

 • Zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání zotavovací akce, s výjimkou putovní zotavovací akce.

 • Zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce (minimální rozsah vybavení lékárničky je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).

Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže doposud nezúčastnily.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Ohlášení lze zaslat elektronickou poštou na místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice v místě konání zotavovací akce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k tomu, že se podává pouze ohlášení, nejsou stanoveny žádné opravné prostředky.

Pouze v případě rozhodnutí o zákazu konání zotavovací akce se lze odvolat do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví České republiky - hlavnímu hygienikovi České republiky, a to prostřednictvím krajské hygienické stanice, která rozhodnutí vydala.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle § 92 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; blokové pokuty dle § 29 odst. 1 písm. f) a písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

18.02.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.