A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Významné projekty Olomouckého kraje

Rok 2016

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 261.000,- Kč na akci "Výměna oken v MŠ Rakov".

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2017

V roce 2017 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 ve výši 30.000,-Kč na akci:

"Sjezd rodáků a přátel obce Rakov 2017."

V roce 2017 byla ještě poskytnuta individuální dotace na výstavbu požární zbrojnice v obci Rakov od Olomouckého kraje ve výši 163 000,- Kč.

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2018

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč na " opravu požárního automobilu FORD TRANSIT 350M".

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 332 598,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zlepšení kvality života venkovských oblasí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je určena na akci" Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov".

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2019

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JDSH obcí Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 500,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Významná výročí obce Rakov v roce 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Opravu vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů kulturního domu Rakov z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 455 000,- Kč.

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Prominutí (příslušenství) daně

3. Pojmenování (název) životní situace

Prominutí (příslušenství) daně

4. Základní informace k životní situaci

Pokud tak zákon stanoví, má orgán veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo její příslušenství.
Lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu či v určitých případech z moci úřední (§ 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále též "daňový řád").
K prominutí daně či příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.
Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.
Zákon stanoví možnost promíjení v ustanoveních:
A. Ust. § 260 daňového řádu upravuje hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně, kdy se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
Ministr financí může z moci úřední (a to i na základě podnětu) zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně:
 • z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo
 • při mimořádných, zejména živelních událostech.
B. Od 1. ledna 2015 je možné v souladu s § 259a - 259c daňového řádu prominout příslušenství daně, a to penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky.
Správce daně může prominout penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
Dále může daňový subjekt od 1. ledna 2015 požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku, a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.
Výše uvedená příslušenství daně lze prominout za předpokladu, že vznikla po 31. prosinci 2014. Úrok z posečkané částky vzniklý před 1. lednem 2015 může být prominut podle dosavadních právních předpisů.
Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky uvedené v předchozí větě na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.
 • Daň promíjí Generální finanční ředitelství.
 • K prominutí daně může dojít v kterémkoliv stádiu daňového řízení.
D. Ust. § 44a odst. 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - dále též "rozpočtová pravidla", upravuje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.
 • Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněné osoby se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:
A. Podnět k prominutí daně ve smyslu § 260 daňového řádu je oprávněn podat kdokoli.
B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu je oprávněn podat daňový subjekt.
C. Žádost může podat daňový subjekt (fyzická či právnická osoba), v některých případech může podat ručitel podnět.
D. Žádost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím finančního úřadu, který odvod nebo penále uložil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro řešení se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:

A. Existence důvodů zřetele hodných, tj. vyměření a předepsání daně či příslušenství daně, kde mají významnou úlohu:

 • nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů, nebo
 • mimořádné, zejména živelní události.
B. Prominutí části penále:
 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.
 • Žádost byla podána do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy.
 • Posoudí se rozsah součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.
Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky:
 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.
 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy - k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost či podnět mohou být podány:
 • ústně do protokolu u příslušného správce daně,
 • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo

8. Na které instituci životní situaci řešit

A. Podnět k prominutí daně či příslušenství daně ve smyslu § 260 daňového řádu doporučujeme podat přímo na Ministerstvo financí České republiky.
B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu se podává u správce daně příslušného ke správě daně, k níž se váže příslušenství, o jehož prominutí je žádáno, v době podání žádosti o prominutí.
C. Žádost se podává na finanční úřad nebo na Generální finanční ředitelství, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.
D. Žádost se podává finančnímu úřadu, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti, resp. k podnětu je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v podnětu uváděné.
V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatková povinnost se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:
A. V případě podnětu k prominutí daně nejsou poplatky stanoveny.
B. Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle položky 1, bodu 1 písm. c) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále též "sazebník".
C. V případě žádosti o prominutí daně darovací a daně z převodu nemovitostí nejsou správní poplatky stanoveny.
D. Přijetí žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně podléhá správnímu poplatku podle položky 1 písm. c) sazebníku.
Předmětem poplatku není přijetí těchto žádostí podle položky 1, bodu 1 písm. c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště finančního úřadu, pokud rozhodnutí o prominutí vydává finanční úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle "Pokynu č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní" je pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ust. § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu, stanovena lhůta 6 měsíců ode dne doručení podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

 • odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně,
 • opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou správce daně; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně,
Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.04.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.