A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Prominutí (příslušenství) daně

3. Pojmenování (název) životní situace

Prominutí (příslušenství) daně

4. Základní informace k životní situaci

Pokud tak zákon stanoví, má orgán veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo její příslušenství.
Lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu či v určitých případech z moci úřední (§ 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále též "daňový řád").
K prominutí daně či příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.
Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.
Zákon stanoví možnost promíjení v ustanoveních:
A. Ust. § 260 daňového řádu upravuje hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně, kdy se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
Ministr financí může z moci úřední (a to i na základě podnětu) zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně:
 • z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo
 • při mimořádných, zejména živelních událostech.
B. Od 1. ledna 2015 je možné v souladu s § 259a - 259c daňového řádu prominout příslušenství daně, a to penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky.
Správce daně může prominout penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
Dále může daňový subjekt od 1. ledna 2015 požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku, a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.
Výše uvedená příslušenství daně lze prominout za předpokladu, že vznikla po 31. prosinci 2014. Úrok z posečkané částky vzniklý před 1. lednem 2015 může být prominut podle dosavadních právních předpisů.
Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky uvedené v předchozí větě na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.
 • Daň promíjí Generální finanční ředitelství.
 • K prominutí daně může dojít v kterémkoliv stádiu daňového řízení.
D. Ust. § 44a odst. 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - dále též "rozpočtová pravidla", upravuje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.
 • Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněné osoby se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:
A. Podnět k prominutí daně ve smyslu § 260 daňového řádu je oprávněn podat kdokoli.
B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu je oprávněn podat daňový subjekt.
C. Žádost může podat daňový subjekt (fyzická či právnická osoba), v některých případech může podat ručitel podnět.
D. Žádost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím finančního úřadu, který odvod nebo penále uložil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro řešení se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:

A. Existence důvodů zřetele hodných, tj. vyměření a předepsání daně či příslušenství daně, kde mají významnou úlohu:

 • nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů, nebo
 • mimořádné, zejména živelní události.
B. Prominutí části penále:
 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.
 • Žádost byla podána do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy.
 • Posoudí se rozsah součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.
Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky:
 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.
 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy - k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost či podnět mohou být podány:
 • ústně do protokolu u příslušného správce daně,
 • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo

8. Na které instituci životní situaci řešit

A. Podnět k prominutí daně či příslušenství daně ve smyslu § 260 daňového řádu doporučujeme podat přímo na Ministerstvo financí České republiky.
B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu se podává u správce daně příslušného ke správě daně, k níž se váže příslušenství, o jehož prominutí je žádáno, v době podání žádosti o prominutí.
C. Žádost se podává na finanční úřad nebo na Generální finanční ředitelství, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.
D. Žádost se podává finančnímu úřadu, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti, resp. k podnětu je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v podnětu uváděné.
V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatková povinnost se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:
A. V případě podnětu k prominutí daně nejsou poplatky stanoveny.
B. Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle položky 1, bodu 1 písm. c) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále též "sazebník".
C. V případě žádosti o prominutí daně darovací a daně z převodu nemovitostí nejsou správní poplatky stanoveny.
D. Přijetí žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně podléhá správnímu poplatku podle položky 1 písm. c) sazebníku.
Předmětem poplatku není přijetí těchto žádostí podle položky 1, bodu 1 písm. c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště finančního úřadu, pokud rozhodnutí o prominutí vydává finanční úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle "Pokynu č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní" je pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ust. § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu, stanovena lhůta 6 měsíců ode dne doručení podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

 • odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně,
 • opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou správce daně; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně,
Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.04.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.