A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Průkaz zbraně a znehodnocení zbraně

3. Pojmenování (název) životní situace

Průkaz zbraně a znehodnocení zbraně

4. Základní informace k životní situaci

Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována; registrace se nevztahuje pouze na zakázané střelivo.
Zbraně kategorie D se neregistrují.
Průkaz zbraně je dokladem o registraci zbraně a je veřejnou listinou; nelze si jej plést se zbrojním průkazem, ten se vztahuje k osobě, nikoliv ke zbrani.
Povinnost registrace se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva, které jsou však podnikatelem evidovány v příslušné evidenci Centrálního registru zbraní; v ostatních případech tuto povinnost nemá fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, nebo která dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.
Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně; vlastník takové zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně je povinen je před znehodnocením nebo zničením předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí o znehodnocení na předepsaném tiskopisu.
Znehodnotit nebo zničit zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit řez zbraně smí jen osoba, která je k této činnosti oprávněna; této osobě je možné předat i střelivo ke znehodnocení, zničení nebo výrobě jeho řezu.
Držitel znehodnocené zbraně nesmí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně; při nošení znehodnocené zbraně je její držitel povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Registraci zbraně provádí příslušný útvar policie na základě oznámení:

 • fyzické nebo právnické osoby, která nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,
 • fyzické nebo právnické osoby, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,
 • fyzické nebo právnické osoby, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C v rámci své podnikatelské činnosti (taková osoba postupuje s použitím elektronické aplikace Centrálního registru zbraní).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemné oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně nebo písemnou žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně (spolu s přílohami) na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení nebo žádost je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie - odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, tzn. podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě oznámení o nabytí vlastnictví zbraně jste povinni předložit:
 • vyplněný tiskopis oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně a
 • předmětnou zbraň.
V případě oznámení o převodu vlastnictví zbraně jste povinni:
 • předložit vyplněný tiskopis oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně a
 • odevzdat průkaz zbraně.
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně obsahuje:
 • osobní údaje nebo údaje identifikující právnické osoby, mezi nimiž došlo k převodu vlastnictví,
 • údaje o zbrani kategorie A, B nebo C, které se oznámení týká, včetně údaje o ověření zbraně, a
 • způsob převodu vlastnictví.
K vyplněnému tiskopisu žádosti o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně je nutné přiložit:
 • zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělte místo jejich uložení,
 • průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně,
 • písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou.
Žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně musí obsahovat:
 • osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
 • důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu a
 • údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
O převzetí zbraně a průkazu zbraně vydá příslušný útvar policie potvrzení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy "Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně" a "Žádost o povolení znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně-zakázaného doplňku zbraně" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo je získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za:
 • přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a za vydání průkazu zbraně činí 300 Kč,
 • povolení ke znehodnocení-zničení-výroby řezu zbraně za každou zbraň činí 300 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek:
 • u průkazu zbraně, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení, na 100 Kč,
 • při vydání průkazu zbraně v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby až na 50 Kč,
 • při vydání průkazu zbraně v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby až na 200 Kč.
Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a lze jej platit kolkovými známkami; je splatný při přijetí žádosti, resp. oznámení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopisu příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví; u nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.
Převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C na jinou osobu je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopisu příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, není-li stanoveno jinak.
Převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C fyzickou nebo právnickou osobou v rámci své podnikatelské činnosti je tato osoba povinna oznámit útvaru policie příslušnému podle místa provozovny, v níž se převod uskutečnil, do 1 měsíce za všechny převody v daném měsíci.
Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B nebo C předat ke znehodnocení.
Osoba, na jejíž žádost bylo povolení ke znehodnocení vydáno, je povinna příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně potvrzení oprávněné osoby o znehodnocení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel (oznamovatel) může být v řízení zastoupen na základě písemné plné moci; podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.
Držitel zbrojního průkazu je povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému útvaru policie též elektronicky, a to:
 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný útvar policie ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.