A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Informace o obci

Historie obce Rakov

Středověk

Tato malá vesnička od pradávna nese jméno podle raků, kteří se zde vyskytovali v hojném počtu. Říkalo se jí tedy Rakové. V roce 1371 se uvádí Racowe, 1447 Rakowe, 1718 pak Rakow. Od roku 1872 je již uváděn dodnes užívaný název Rakov.

Počátky osady Rakov nepochybně souvisejí se slovanskou koStarý hrad Helfštýnlonizací „Záhoří“. Nejstarší písemné doklady o existenci obce pochází z roku 1371, kdy prodal Jan z Dobrotic Rakov společně s Paršovicemi a  Valšovicemi pánu Vokovi z Kravař. Tím se obec stala součástí rozsáhlého helfštýnského panství. V roce 1374 dostal v držení helfštýnské panství pan Lacek, který byl osobním přítelem Jana Husa. S tímto majitelem přišlo na Záhoří také husitství.

Poslední pobělohorský držitel panství byl Jiří Bruntálský. Po bitvě na Bílé hoře dne 16.dubna 1622 bylo celé panství darováno olomouckému biskupovi Františku kardinálu Ditrichštejnovi. Tím součastně s panstvím nastal zlom také obce Rakov.

Obec se dostala do rukou cizích vrchností a bylo nařízeno celému helfštýnskému panství, aby jej opustili všichni nekatoličtí duchovní. K  obrácení na katolictví bylo na helfštýnské i sousední hranické panství posláno vojsko, které mělo setrvat tak dlouho, dokud veškerý lid na katolictví nepřestoupí.

 

Novější dějiny

Za feudalismu museli osadníci těžce pracovat na panských polích, na údržbě rybníků, na kácení dřeva a jeho přepravě na panské dvory. Museli navíc pravidelně šlechtě odvádět daně a desátky. Revoluční rok 1848  definitivně skoncoval s feudální minulostí Rakova. Novou nadřazenou složkou Rakova se stalo okresní hejtmanství v Hranicích. V roce 1849  umožnil rakovským obecní zákon zvolit si starostu obce.

Tehdejší osada Rakov měla 33 domů sestavených do trojúhelníku. Jeden vrchol směřoval k severovýchodu a to Kříž v obcimezi usedlostmi č.1, č. 34  (zabrání). Druhý vrchol končil mezi domy č.10 a 9 (vrchbrána). Třetí úhel byl v místech dnešních domů č.25 a č.14 (dolní brána). Na každém vstupu do osady byla vybudována brána, která se na noc zamykala a  chránila tak místní obyvatele před nepřáteli. Před každým vstupem byl umístěn kříž opatřený nápisem „Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš“. Dodnes jsou v těchto místech kříže dominantou obce, pouze původní nápisy se nedochovaly.

Tehdejší chalupy byly roubené z tesaného dřeva zastřešené doškem šindelem a břidlicí. Později se domy stavěly z blátěných nepálených cihel tzv. vepřovic. Před každým stavením byl vykopán důl na zadržování dešťové vody pro případ požáru.

Cesty byly travnaté a blátivé. Důležitá polní cesta byla od západní brány k lesu. Tudy se totiž dováželo stavební a palivové dřevo. Navíc se stala spojovacím článkem s hradem Helfštýnem a městem Lipníkem.

O vzdělání rakovských dědí bylo postaráno zprvu ve škole v  Paršovicích, kde je vyučoval pan řídící Vašíček. Později si však obyvatelé snažili postavit školu vlastní. Odkoupili tedy grunt č.28 od sedláka Krutila, který do základu rozebrali a na jeho místě vystavili budovu novou. Zde se začalo vyučovat v roce 1883. Pro velký počet dětí muStará hasičská stříkačkasela být škola rozšířena o dvojtřídní nadstavbu. Stalo se tak asi o  třicet let později.

Ani naše víska nebyla v minulosti ušetřena škod způsobených ničícími požáry likvidující výsledky lidského snažení. Občané se tedy rozhodli uspořádat finanční sbírku pro zakoupení hasících prostředků. Společně s  obecním úřadem tak bylo učiněno a dne 3. prosince 1893 byl založen sbor požárních hasičů.

Životně důležitý prvek pro lidstvo je odjakživa voda. Vody bylo v  Rakově vždy nedostatek i přesto, že byl v obci v roce 1898 vybudován vodovod panem Kunzem z Hranic. Součástí vodovodu byl větrný motor v  prameništi Vrbůvka odkud byla voda tlačena do rezervoáru na Janíčkově zahradě. Voda však musela být ještě dovážena koňskými a kravskými povozy v dřevěných nádobách z Dolních Nětčic. Dlouholetý nedostatek životadárné tekutiny byl vyřešen až za téměř sedmdesát let vybudováním skupinového vodovoduZáhoří“.

 

20. století

Od roku 1900 měl Rakov 73 domů, roku 1930 už dokonce 83 domů a 463  obyvatel. Většina obyvatel se živila doma. Mladí lidé odcházeli za prací do továren a jiných podniků. Hodně občanů se živilo melioračními pracemi, které v místním okolí započaly v roce 1903. Nádenickou prací si u sedláků přivydělávali chalupníci, občas jim také byli nuceni pomáhat za formanku. Mimo obec tehdy pracovalo jen málo lidí, protože se těžko docházelo do vzdáleného města a dopravních prostředků zprvu mnoho nebylo. Nebylo tak žádnou slastí putovat každý den za prací přes dvě hodiny pěšky s uzlíkem po boku v němž býval často jen suchý chléb s  bandaskou černé kávy – žitovky. Až v roce 1924 nastal obrat k lepšímu, kdy si téměř všichni lidé začali kupovat na splátky svá první kola. Teprve pak byla cesta za výdělkem jednodušší. Užívali je všichni zedníci, stolaři, truhláři a pomocní dělníci. V té době působilo v Rakově několik soukromých poElektrický obloukdnikatelů: 2 hostince, 1 řezník, 4 kováři, 2  obchodníci, 1 obuvník, 2 krejčí a 1 bednář. Všichni měli ke své živnosti pole a drobné hospodářství, protože sama živnost by je jen s  těží uživila.

Velký boj byl sveden při elektrifikaci vesnice. Velký bojovník za elektrickou enrgií byl tehdejší starosta Antonín Kučera. Jemu se taky podařilo, aby byla obec 13. června 1928 poprvé osvětlena elektrickým proudem.

I přesto, že obec Rakov prošla několika set-letou historií, nikdy nebyla pro obyčejné obyvatele jednoduchá. Vždy byly velké životní rozdíly mezi vrstvami obyvatel, věřme tedy, že v novodobé historii se tyto rozdíly budou zmenšovat a také obec Rakov bude dále jen vzkvétat.