A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti kinematografie a médií

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti kinematografie a médií

4. Základní informace k životní situaci

Okruhy výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize Ministerstva kultury v oblasti kinematografie a médií vyplývají z materiálu "Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím" a ze "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy".
Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:
Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií
Dotace je určena organizátorům filmových, televizních a rozhlasových festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru a výstav, popularizujících hodnoty české i zahraniční filmové, televizní a rozhlasové tvorby.
Vzdělávání pro filmové profesionály a studenty filmových škol
Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů a školení, šířících odborné znalosti z oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
Odborná periodika a neperiodické publikace
Dotace je určena vydavatelům periodických i neperiodických publikací, přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
Výchova k mediální gramotnosti
Dotace je určena na podporu projektů, zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím.
Projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí
Dotace je určena na podporu projektů, propagujících českou audiovizuální tvorbu v zahraničí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádat o dotaci mohou právnické a fyzické osoby, poskytující služby v oblasti kultury.
Žádost může předložit pouze subjekt, který je hlavním pořadatelem předkládaného projektu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, usnesením vlády č. 114 ze dne 7.2.2001, usnesením vlády č. 621 ze dne 20.6.2001 a příkazem ministra kultury č. 37/2004.
Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací projektu.
Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití (včetně formy pro jejich vyúčtování) jsou součástí "Rozhodnutí o poskytnutí dotace", které vydá Ministerstvo kultury.
Dotaci lze poskytnout pouze žadatelům, kteří nemají nesplacené závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, zdravotní pojišťovně nebo rozpočtu územního samosprávného celku. Tuto bezdlužnost žadatel dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti o poskytnutí dotace.
Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud nejde o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů aj.) spojených s realizací projektu.
Z dotace nelze hradit mzdy, pokud nesouvisí s realizací daného projektu, a dále náklady na pohoštění a dary, běžné provozní výdaje žadatele nesouvisející s projektem a investiční náklady.
V odůvodněných případech, tj. v případech doporučených odbornou komisí výběrového dotačního řízení, lze dotaci poskytnout na úhradu nezbytných nepřímých (režijních) nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet, náklady na autoprovoz, účetní služby související s realizací projektu a další nepřímé náklady).
Na úhradu nákladů spojených se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou zahraniční cesty součástí projektu a nezbytnou podmínkou pro jeho realizaci.
Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu, z toho vyplývá, že uspořené prostředky musí být příjemcem dotace vráceny Ministerstvu kultury.
Každý žadatel může předložit maximálně tři projekty, a to vždy formou samostatné žádosti. Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím příslušného rektorátu.
Projekty musí být realizovány do konce kalendářního roku, na který se dotace poskytuje. V případě, že se projekt neuskuteční, je ukončen předčasně v průběhu roku nebo je realizován částečně, je příjemce dotace povinen poskytnuté peněžní prostředky nebo jejich poměrnou část vrátit spolu s finančním vypořádáním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení nebo ukončení projektu na účet Ministerstva kultury.
Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu. Z dotace nesmí být fakticky realizován zisk.
Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou podle tohoto zákona.
Ministerstvo kultury je v odůvodněných případech oprávněno pozastavit proplácení dotace, a to zejména při porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce dotace.
Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo změnit způsob proplácení dotace v souladu s nařízeními Ministerstva financí.
Příjemce dotace musí uvést na propagačních materiálech souvisejících s projektem, na který byla dotace přidělena, že realizace projektu se uskutečnila s podporou Ministerstva kultury, včetně umístění loga Ministerstva kultury. Logo Ministerstva kultury je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva kultury.
O udělení dotace rozhoduje odborná komise.
Výsledky, stejně jako další údaje o výběrovém dotačním řízení, Ministerstvo kultury zveřejní na svých internetových stránkách.
Veškeré dodatečné změny, vztahující se k žadateli nebo k projektu, je žadatel povinen neprodleně po jejich vzniku písemně oznámit Ministerstvu kultury.
Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo zrušit výběrové dotační řízení, a to bez odůvodnění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o poskytnutí dotace s přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo kultury - odbor médií a audiovize, P. B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o dotaci musí obsahovat:
  • žádost a rozpočet projektu na formuláři Ministerstva kultury, řádně vyplněném ve všech předepsaných bodech, včetně zařazení do okruhu, včetně popisu projektu,
  • u právnických osob notářsky ověřenou platnost dokladu o registraci právní subjektivity; občanská sdružení navíc předloží notářsky ověřenou kopii stanov sdružení,
  • u právnických osob notářsky ověřenou platnost dokladu o oprávnění osoby jednající za žadatele,
  • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, na který budou prostředky z dotace převáděny.
Žadatel zašle (v požadovaném termínu) žádost o poskytnutí dotace spolu s popisem projektu a dokumenty, uvedenými ve druhé, třetí a čtvrté odrážce, které nesmí být starší 3 měsíců, na adresu Ministerstva kultury (viz bod 08), nebo ji doručí osobně do podatelny Ministerstva kultury.
Dokumenty, uvedené v první odrážce, zašle žadatel rovněž v elektronické podobě (v požadovaném termínu) na elektronickou adresu: katerina.besserova@mkcr.cz.
Žádosti podané po termínu (v případě doručení prostřednictvím pošty rozhoduje podací razítko pošty a u e-mailu datum zaslání), a žádosti neúplné nebo chybně zpracované nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.
Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, které nebyly řádně podány a které se svým zaměřením netýkají vyhlášených okruhů výběrového dotačního řízení, nemohou být zařazeny do výběrového dotačního řízení a mohou být na základě rozhodnutí ředitele OMA a výběrové dotační komise z výběrového dotačního řízení vyloučeny.
Veškerou dokumentaci připojenou k žádostem Ministerstvo kultury nevrací.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře žádosti a rozpočtu projektu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Termín výběrového dotačního řízení vyhlašuje Ministerstvo kultury každoročně na svých internetových stránkách.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Dokumenty, uvedené v první odrážce (viz bod 10), zašle žadatel rovněž v elektronické podobě na elektronickou adresu: katerina.besserova@mkcr.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.04.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.