A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohla předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u soudu v jiném členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. zaplatit soudní poplatky, odměnu advokátovi, náklady za tlumočení a překlady), může podat žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu.

„Přeshraničním sporem“ se rozumí spor vyplývající z občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů, jehož účastník má místo svého pobytu v jiném členském státě Evropské unie, než ve kterém působí soud, který spor rozhoduje. Za řízení o přeshraničním sporu se považují též všechna řízení navazující na řízení o přeshraničním sporu, jimiž se rozumí řízení o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích, řízení o uznání rozhodnutí, řízení o prohlášení vykonatelnosti a řízení vykonávací nebo exekuční.

Za přeshraniční spor se nepovažuje spor vyplývající ze správních vztahů, tj. spor projednávaný správními soudy v soudním řízení správním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která se ocitla v tíživé ekonomickésituaci, kdy má nedostatek finančních prostředků pro vedení přeshraničního sporu v členském státě EU.

Na základě tohoto zákona nelze v jiném členském státě EU ani v České republice zajistit právní pomoc v přeshraničním sporu právnickým osobám.

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR jako příslušný předávající orgán přijímá žádosti o právní pomoc tuzemských oprávněných osob, kterými jsou:

  • státní občané ČR (pokud mají na území ČR místo trvalého pobytu nebo pokud se na území ČR obvykle zdržují),
  • cizinci, kteří na území ČR v souladu se zvláštními předpisy pobývají nepřetržitě po dobu delší 90 dnů, nebo
  • cizinci, jimž byl udělen na území ČR azyl nebo doplňková ochrana.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rozlišují se dva případy:

  • zajištění právní pomoci „oprávněné osobě v ČR“ v přeshraničních sporech v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud jiného členského státu než České republiky (§ 8 - § 10 zákona č. 629/2004 Sb.);
  • zajištění právní pomoci „oprávněné osobě z jiných států EU“ v přeshraničních sporech v případech, kdy soudem, který spor rozhoduje, je soud České republiky (§ 2 - § 7 zákona č. 629/2004 Sb.).

O zajištění pomoci oprávněné osobě z jiných států EU rozhodují soudy České republiky. Žádosti o zajištění přeshraniční právní pomoci podávají tyto osoby buď u svých příslušných orgánů v členských státech EU nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR jako centrálnímu přijímacímu orgánu v ČR nebo přímo u českého soudu, který o žádosti rozhoduje.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu na formuláři k tomu určeném.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor civilní.

Žadatel má možnost podat žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu také přímo u příslušného orgánu členského státu EU, pokud ví, o který orgán se jedná.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR přijímá žádosti tuzemských oprávněných osob o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu (dále jen „žádost“). Je nezbytné, aby žadatel o právní pomoc předepsaný formulář žádosti ve všech rubrikách řádně vyplnil, vlastnoručně podepsal a připojil k němu doklady, na něž v žádosti odkazuje.

V žádosti je zapotřebí zejména:

  • uvést přesné označení žadatele, resp. v případě potřeby jeho zákonného zástupce, pokud je žadatel nezletilý nebo byl ve správnosti omezen, případně údaje týkající se jeho právního zástupce nebo zmocněnce. V případě právního zastoupení je třeba přiložit originál plné moci. Totožnost je nutno doložit kopií občanského průkazu popř. pasu;
  • co nejvýstižněji vypsat údaje týkající se sporu, který je předmětem žádosti o právní pomoc, a doložit kopie veškerých dokladů;
  • věnovat zvýšenou pozornost části E - Údaje o finanční situaci.

Účelem vyplnění žádosti je specifikace rozsahu pomoci a dokumentace rodinných, finančních a sociálních poměrů, které odůvodňují přiznání úplného či částečného osvobození od soudních výloh a právního zastoupení. Všechny části formuláře, zejména část E, musí být doloženy.

O žádosti nerozhoduje Ministerstvo spravedlnosti ČR, ale příslušný orgán v jiném členském státě EU. Pomoc je určena sociálně slabým občanům a o žádosti se rozhoduje nezávisle podle okolností každého případu. Příslušný úřad posoudí na základě žadatelem předložených dokladů jeho aktuální ekonomickou situaci. Žádosti může vyhovět zcela nebo částečně, ale může ji také zamítnout.

V tabulkách musí být vypsány a doloženy veškeré vykazované měsíční příjmy a výdaje např. doklady o příjmu, důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, výpisy z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, stvrzenky o platbě služeb spojených s bydlením atd.

Tuzemské oprávněné osoby jsou povinny ministerstvu současně s podáním žádosti sdělit, zda požádaly o zajištění právní pomoci přímo příslušný orgán jiného členského státu či nikoliv.

Tuzemským oprávněným osobám, jež se rozhodnou požádat o zajištění právní pomoci ve druhém členském státě EU ve sporu, který v něm chtějí zahájit, doporučujeme, aby si předem ujasnily, jaké údaje uvedou v částech B a C žádosti o zajištění právní pomoci (tj. povahu nebo předmět sporu, jeho okolnosti, přesné označení žalovaného atd.). Neúplné nebo nepřesné údaje by mohly zavinit prodlení ve vyřizování žádosti ve druhém členském státě EU, v krajním případě její zamítnutí.

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje oprávněné tuzemské osobě potřebnou součinnost k tomu, aby žádost splňovala všechny náležitosti stanovené právem členského státu EU. Ve správním řízení poučí účastníka, jakým způsobem a v jaké lhůtě má vady žádosti odstranit, a je-li třeba, pořídí na náklad státu překlady žádosti a písemností, které k ní jsou připojeny, do cizího jazyka.

O tom, zda bude žadateli zajištěna právní pomoc v požadovaném rozsahu, rozhoduje na základě žádosti a podle vnitrostátních předpisů příslušný orgán (soud) druhého členského státu EU. Ministerstvo spravedlnosti ČR není oprávněno do jeho rozhodování zasahovat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti je ke stažení nebo vytisknutí: zde

Na požádání případně zašle tento formulář mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Mezinárodní odbor civilní předává řádně vyplněné žádosti tuzemských oprávněných osob o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu do 15 dnů ode dne, kdy mu žádost došla, popřípadě ode dne, kdy byly odstraněny její vady, příslušnému orgánu členského státu EU. Mezinárodní odbor civilní potvrzuje tuzemským oprávněným osobám, že jejich žádost byla příslušnému orgánu členského státu předána.

Doručení žádosti příslušnému orgánu druhého členského státu EU a jeho rozhodování o žádosti si vyžádá určitou dobu. Nelze proto spoléhat např. na to, že o zajištění právní pomoci bude rozhodnuto ještě předtím, než skončí lhůta, do níž se má tuzemská oprávněná osoba vyjádřit k žalobě, kterou jí zaslal soud druhého členského státu nebo přede dnem, kdy se má tuzemská oprávněná osoba dostavit na základě předvolání k tomuto soudu. Doporučujeme proto tuzemským oprávněným osobám, aby nečekaly na rozhodnutí o jejich žádosti o zajištění právní pomoci a k žalobě se vyjádřily. Pokud by tak ve stanovené lhůtě neučinily, mohl by soud druhého členského státu usoudit, že s tvrzením žalobce souhlasí. Stejně tak jestliže se tuzemská oprávněná osoba nedostaví na předvolání k soudu druhého členského státu, může případně tento soud rozhodnout spor i bez její přítomnosti, tj. vydat tzv. rozsudek pro zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v členských státech nelze podávat elektronicky, ale pouze v poštovním styku.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu mezinárodního odboru civilního Ministerstva spravedlnosti ČR: moc@msp.justice.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.10.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.