A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Zbrojní průvodní list

3. Pojmenování (název) životní situace

Zbrojní průvodní list

4. Základní informace k životní situaci

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky; k jeho vydání je nutný souhlas státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů) - viz § 44 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva je povolením k trvalému dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na území České republiky (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů); je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky - viz § 45 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro tranzit je povolením dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně (tím nejsou dotčeny postupy podle zvláštních právních předpisů) - viz § 46 zákona o zbraních.
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.
Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. stanovuje, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
Pro cestování fyzických osob se zbraněmi a střelivem po území Evropské unie se použije evropský zbrojní pas.
.....
Odkazuje-li se v souvislosti s dovozem, vývozem či tranzitem zbraní nebo střeliva na postup podle zvláštních právních předpisů, jde především o případy:
Bližší informace v těchto případech lze získat od příslušného orgánu státní správy, kterým je Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání zbrojního průvodního listu může požádat:
  • fyzická osoba - držitel zbrojního průkazu,
  • právnická nebo fyzická osoba - držitel zbrojní licence,

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.
Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání zbrojního průvodního listu na předepsaném tiskopisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně a střeliva vydává příslušný útvar policie.
Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, je jím útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně a střeliva vydává pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně a střeliva vydává:
  • útvar policie na hraničním přechodu - fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích a fyzickým osobám - držitelům evropského zbrojního pasu, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva musíte předložit:
  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
  • souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně a střeliva musíte předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.
Pro vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva musíte předložit:
  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
  • úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je tranzit uskutečňován za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na střelecké soutěži; v ostatních případech jste povinni uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva" si můžete vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie, dále na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na útvarech policie na hraničních přechodech s Českou republikou; tiskopis lze rovněž získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
V současné době není nutné u vzorů tiskopisů uveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra (při jejich vytištění) dodržet stanovené barevné provedení - příslušné útvary policie akceptují též podání učiněná na těchto formulářích vytištěných černobíle, resp. ve stupních šedi, a to za předpokladu, že text formulářů a vyplněné údaje jsou plně čitelné; u dvoustranných formulářů se vyžaduje oboustranný tisk.
Formuláře uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva činí 800 Kč; v případě žádosti o zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva podané v zahraničí na zastupitelském úřadu činí správní poplatek (konzulární poplatek) 500 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky; od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
Od poplatku jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
Správní poplatek za podání žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva se platí v české měně; je splatný při přijetí podání žádosti.
Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují, a to podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou.
České zastupitelské úřady vybírají poplatky v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na řízení o vydání zbrojního průvodního listu se vztahuje správní řád.
Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 správního řádu.
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců.
Každý, kdo nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně je trvale vyvézt mimo území České republiky.
Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně nejpozději do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky vyplněné formuláře (uveřejněné na internetových stránkách Ministerstva vnitra) je možné zaslat příslušnému orgánu též elektronicky, a to:
  • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
  • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem se doporučuje kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.