A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov. Projekt ,,Oprava vnitřních prostor KD Rakov" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 2.848.021,-Kč.

 

V roce 2021 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2021". Název akce: Výsadba části LBK 9/29,39 a IP 22 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 781 a 881. Ve výši 208.301,-Kč

logo

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení dopravního prostředku pro JSDH. Dotace je z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje  a dotací MV ČR 2022. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  100.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu sociálního zařízení KD Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 290.000,-Kč.

V roce 2022 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Vypracování PD víceúčelové hřiště Rakov".  Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 pro dotační titul 01_01_03 Podpora přípravy projektové dokumentace. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 160.000,-Kč. 

V roce 2022 Obec Rakov obdržela I. část dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci ,,Krajinný prvek Pádlo v k.ú. Rakov u Hranic - biokoridor ÚSES. Výše dotace pro rok 2022 činí 2.630.088,57 Kč. V roce 2023 Obec Rakov obdržela II. část dotace ve výši 702.916,43 Kč

Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prostředky Nástroje pro oživení a odolnost. Částka 87.000,-Kč. Rok 2022

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2023 pro dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  14.000,-Kč.

V roce 2023 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 91.657,-Kč. V roce 2023 příjem dotace ve výši 72.418,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Dosadba IP - 26 linie dřevin na p.č. 1400 v k.ú. Horní Nětčice

Sportovní klub Rakov, z.s. je příjemcem dotace na akci Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu. Akce byla finančně podpořena Olomouckým krajem. příspěvek Olomouckého kraje ve výši 60.000,-Kč. Rok 2024.

 

V roce 2024 Obec Rakov obdržela dotaci z programu Národní plán obnovy - podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Celková výše dotace 248.892,-Kč. V roce 2024 příjem dotace ve výši 248.892,-Kč. Poskytovatel AOPK. Název akce : Liniová výsadba na pozemcích p.č. 833 a p.č. 840 Obec Rakov, IP - 9 a IP - 10

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací

3. Pojmenování (název) životní situace

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací

4. Základní informace k životní situaci

Od 1. 1. 2010 se za jízdu motorovým vozidlem s povolenou hmotností nad 3,5 t (po dálnicích a po označených úsecích silnic I. třídy) platí mýtné a vozidlo proto musí být vybaveno palubní jednotkou; jednotka je nepřenosná a její užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v Systému elektronického mýtného.

Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci.

Sazby mýtného jsou rozlišeny podle emisní třídy vozidla (Euro 0 - II; Euro III a IV; Euro V; EEV, Euro VI a vyšší), počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2, 3, 4 a více) a období dne.

Všechny informace, týkající se mýtného, naleznete také na internetových stránkách provozovatele Systému elektronického mýtného.

Motorové vozidlo s povolenou hmotností do 3,5 t - nezáleží na hmotnosti přípojného vozidla - musí jezdit po zpoplatněných komunikacích (dálnice) s platným dálničním kupónem emise 2017; dálniční kupón je nepřenosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Uživatel, majitel nebo provozovatel silničního motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Po zakoupení dvoudílného dálničního kupónu je třeba jeho první díl celou svou plochou přímo nalepit na vnitřní stranu čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, musí být první díl kupónu umístěn a celou svou plochou přímo nalepen v pravé přední části vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

Druhý díl kupónu si uschovejte. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy, který užívá zpoplatněnou dálnici, je povinen předložit na požádání druhý díl kupónu ke kontrole příslušníkovi Policie České republiky nebo Celní správy České republiky ve služebním stejnokroji.

Oba díly kupónu musí mít vyplněnu registrační značku, shodnou s vozidlem.

Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:

 • odpovídá vzoru stanovenému vyhláškou,

 • obsahuje údaj o registrační značce (na obou dílech kupónu), který se shoduje s registrační značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo [v případě změny registrační značky vozidla se kupón nemění a zůstává nadále v platnosti i s vyznačením původní registrační značky - při případné kontrole příslušník Policie České republiky nebo Celní správy České republiky vyhledá vozidlo v registru, kde je uvedena předchozí registrační značka přidělená tomuto vozidlu a odpovídající vyplněné registrační značce na obou dílech dálničního kupónu, pro zjednodušení této kontroly je doporučováno mít ve vozidle kopii technického průkazu vozidla (Osvědčení o registraci vozidla - část II.), kde je změna registrační značky uvedena],

 • oba díly mají shodné označení natištěné uprostřed obou dílů dálničního kupónu, tj. dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo,

 • u kupónů s dobou platnosti kratší než jeden rok (měsíční, desetidenní) má první díl kupónu (nalepený na sklo) vyznačenou dobu platnosti děrovacími kleštěmi prodejcem, která odpovídá době, kdy je motorovým vozidlem dálnice užita; kupón s dobou platnosti kratší než jeden rok bez označení doby platnosti je neplatný a musí být z vozidla odstraněn.

Po skončení doby platnosti musí být kupón z čelního skla odstraněn.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Po zaevidování vozidla u provozovatele Systému elektronického mýtného, včetně vyplnění a předložení příslušných dokladů (viz bod 10), zvolte způsob platby, můžete zvolit dvě varianty:

Je možný buď jeden nebo druhý způsob placení mýtného, nikoli jejich kombinace.

Pre-pay (placení předem)

Předplatné do palubní jednotky se vkládá před vjezdem na zpoplatněnou pozemní komunikaci na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo platebními a tankovacími kartami.

Pokud není výslovně doložena emisní třída, bude vozidlo zařazeno do třídy Euro 0 - II.

Post-pay (placení na fakturu)

Podmínkou je předem sjednaná platná smlouva. Předplatné se nevkládá - pravidelně je zasíláno vyúčtování mýtného, které bylo předepsáno v předchozím zúčtovacím období. Smlouvu lze sjednat na kontaktních místech nebo u některých vydavatelů tankovacích karet.

K tomu je třeba přítomnost provozovatele vozidla nebo statutárního zástupce společnosti, který je uveden v obchodním rejstříku. Za tyto osoby může jednat i zástupce, pokud odevzdá originál notářsky ověřené plné moci.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Zakupte příslušný dálniční kupón.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Zaevidujte vozidlo do Systému elektronického mýtného na kontaktních nebo distribučních místech provozovatele systému.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Tisk a distribuce dálničních kupónů spadá do kompetence Státního fondu dopravní infrastruktury, který pověřil distribucí komisionáře Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Českou poštu, s.p., a MTX s.r.o., kteří zajišťují prodej dálničních kupónů na těchto prodejních místech.

Česká pošta, s.p., dále zajišťuje prodej dálničních kupónů na všech poštovních provozovnách.

Všichni prodejci jsou vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a čtyřjazyčným informačním letákem.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Na kontaktních nebo distribučních místech provozovatele systému; bezplatná linka v České republice: 800 698 629, placená linka ze zahraničí: +420 272 698 629, fax: +420 222 329 329, e-mail: info@mytocz.cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Pre-pay (placení předem)

Žadatel musí (zpravidla na distribučním místě, případně i na kontaktním místě):

 • předložit osvědčení o registraci (malý technický průkaz) nebo technický průkaz vozidla se záznamem o emisní třídě,

 • předložit průkaz totožnosti (řidičský průkaz),

 • vyplnit a podepsat registrační formulář,

 • na místě složit vratnou kauci 1 550 Kč a předplatné alespoň 1 000 Kč (v hotovosti nebo platební či tankovací kartou).

Palubní jednotka je vydána na místě po evidenci vozidla a zaplacení.

Post-pay (placení na fakturu)

Žadatel musí prokázat svou totožnost:

 • občanským průkazem nebo pasem.

Dále je třeba:

 • předložit tankovací karty všech vozidel nebo odevzdat originál bankovní záruky (*předem schválené provozovatelem systému),

 • odevzdat originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce,

 • na místě vyplnit a podepsat smlouvu,

 • odevzdat kopii technického průkazu každého vozidla se záznamem o emisní třídě.

Po evidenci vozidla je palubní jednotka vydána nebo zaslána poštou nebo připravena pro jednotlivé řidiče k vydání na distribučních místech.

Za palubní jednotku se v nejbližší faktuře účtuje vratná kauce ve výši 1 550 Kč (vyjma smlouvy post-pay s bankovní zárukou).

*Smlouvu s bankovní zárukou je nutné na kontaktním místě uzavřít 6 týdnů před požadovaným vydáním jednotek Premid.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Formuláře nejsou stanoveny.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Formuláře jsou stanoveny provozovatelem Systému elektronického mýtného.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Poplatek za užívání dálnic lze platit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo 10 dnů.

Výše poplatků za užívání dálnic v České republice v roce 2017:

 • Roční - 1 500 Kč

 • Měsíční - 440 Kč

 • Desetidenní - 310 Kč

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven na viditelném místě.

Cena jednotlivých dálničních kupónů je současně uvedena na informačním letáku, který je přikládán k dálničnímu kupónu.

Současně upozorňujeme, že prodejce smí kupóny prodávat pouze za cenu nominálně odpovídající výši poplatku za užívání dálnic stanoveného nařízením vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Sazby mýtného naleznete na internetových stránkách provozovatele Systému elektronického mýtného.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Časové zpoplatnění (pro vozidla do 3,5 t včetně)

Platnost ročních dálničních kupónů emise 2017 počíná 1. 12. 2016 a končí 31. 1. 2018.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu.

Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Př.: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2017 je 13. 6. 2017.

Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30. 1. 2017 je 28. 2. 2017.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Př.: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13. 5. 2017 je 22. 5. 2017.

Mýtné (pro vozidla od 3,5 t)

Při splnění podmínek pro evidenci vozidla do Systému elektronického mýtného (doklady, zaplacení kauce) lze řešit na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

U mýtného je možné situaci řešit na e-mailové adrese: info@mytocz.cz.

28. Popis byl naposledy aktualizován

06.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.